Mobirise

หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาคพิเศษ


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน


เปิดรับสมัคร TCAS


แบบสอบถามผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต ในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อประเมินความต้องการของผู้ประกอบการ พร้อมทั้งได้ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับความการของผู้ใช้บัณฑิต

Address

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  
ภาคพิเศษ
โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contacts

โทร. 034-300481 ถึง 4 ต่อ 7328 โทรสาร 0-3435-1402 โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 - 4 ต่อ 7328